Yuriy and Natalya Aleksandrov

From Circopedia

(Redirected from Natalya Vasilieva)

Aerialists, Animal Trainers

Yuriy Alksandrov & Natalya Vasilieva.